Artykuł

Postanowienia ogólne:

1.Organizatorem Konkursu na kapele (2 zespoły), które zagrają podczas 26. Heschke Festival jest Radio Aktywne z siedzibą pod adresem: DS Riviera, ul. Waryńskiego 12 pok. A109 00-631 Warszawa, Zwane dalej Organizatorem.

2.Współorganizatorem Konkursu jest Piotr Henschke, pomysłodawca Henschke Festival. Zwany dalej Współorganizatorem.

3.Uczestnikiem Konkursu mogą być soliści oraz zespoły muzyczne, zwani dalej Zespołem, posiadające przynajmniej 30 minut autorskiego materiału muzycznego do przedstawienia na koncercie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – Zespołów, które dnia 03.09.2016r. zagrają koncert (minimalny czas trwania 30 minut, maksymalny 45 minut materiału autorskiego) na 26. Henschke Festivalu wraz z zespołami zaproszonymi przez Współorganizatora.

5. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

6. Zespół wyraża zgodę na użycie swojego utworu na antenie oraz stronie Organizatora, do celów promocyjnych Zespołu/Zespołów.

7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.)

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

9. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. Kontakt do Organizatora: redakcja@radioaktywne.pl

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zawieszenia Konkursu.

12. Współorganizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.

13. Zespół biorąc udział w Konkursie deklaruje, iż nie będzie składał roszczeń do Organizatora i Współorganizatora w przypadku wystąpienia sytuacji z punktów 8., 9., 10., 11. oraz żadnych przypadkach losowych i niezależnych od Organizatora i Współorganizatora.

Regulamin konkursu:

 

1.Konkurs składa się z dwóch etapów:
I: Etap eliminacji, trwający od dnia 14.07.2016r. do dnia 31.07.2016r. do godziny 23:59.
II: Etap konkursowy, polegający na przeanalizowaniu zgłoszeń i trwający od dnia 31.07.2016r. do 02.08.2016r.
2. Organizator  przez Jury dokonuje selekcji spośród wszystkich zgłoszeń i wybiera 10 zespołów. Po naradach określa jeden zwycięski Zespół.
3. Organizator ogłosi na stronie internetowej Skład Jury.
4. Głosowanie Komisji jurorskiej polega na oddaniu przez każdego członka komisji głosu na tak lub nie (ew. wstrzymania się od głosu) na każdy Zespół zgłoszony do Konkursu. Zespoły z największą liczbą pozytywnych głosów znajdą przejdą do II etapu Konkursu.
5. Współorganizator wybierze drugi Zespół, który wystąpi podczas Festiwalu.
6. Dodatkowo na stronie Organizatora będzie uruchomiony formularz dla internautów, w którym będą mogli oddawać głosy na 10 Zespołów wybranych przez Organizatora. Zespół który głosami internautów będzie na pierwszym miejscu w ogólnej klasyfikacji głosów Jury Organizatora dostanie + 5 pkt.
7. Wszelkie kwestie sporne Komisji jurorskiej rozstrzyga Redaktor Muzyczny Radia Aktywnego.
8. 
Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony podczas audycji Radia Aktywnego, na stronie Facebooku Henschke Festivalu (03-04.08.2016r.) oraz poinformowany drogą e-mailową.
9. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztów dojazdu zwycięzcy w wysokości 300 zł, przekazane po występie podczas imprezy.

Zgłoszenia przez formularz na stronie organizatora <<<tutaj>>>